tiêu chí tuyển chọn

 Endeavor xem xét các ứng viên trong nhiều ngành nghề và tại các giai đoạn khác nhau.

quy trình tuyển chọn

Trải qua quy trình tuyển chọn nhiều bước nghiêm ngặt (kéo dài 5 – 7 tháng), các ứng viên vượt qua một loạt các cuộc phỏng vấn trong nước và khu vực trước khi trình bày với các thành viên đến từ mạng lưới của Endeavor thuộc Hội đồng tuyển chọn quốc tế (ISP) được tổ chức xuyêt suốt mỗi năm tại các quốc gia khác nhau.

JOIN THE NETWORK

Want to become an Endeavor Entrepreneur? Nominate yourself!

apply here