Kelly Wong

September 14,2021

Ông Kelly Wong đảm nhận nhiệm vụ quản lý các hoạt động liên quan trò chơi trực tuyến tại VNG ở cương vị Phó Tổng giám đốc.

Trước đó, ông đã có 15 năm làm việc tại các mảng kinh doanh khác nhau ở Việt Nam: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch điều hành của Red Wok Investment (RWI), Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC).

Ông Kelly Wong còn được biết đến với vai trò Hội đồng quản trị của Tổ chức phi lợi nhuận SEO Việt Nam – nơi tạo ra mạng lưới hỗ trợ phát triển năng lực lãnh đạo của thế hệ trẻ trong nước.