Đào Thiên Hương

September 14,2021

Bà Đào Thị Thiên Hương là Phó Tổng giám đốc Tư vấn Chiến lược và Giao dịch Tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Bà hiện lãnh đạo Dịch vụ Chiến lược và Chuyển đổi và cũng lãnh đạo mảng Bất động sản, Khách sạn và Xây dựng