Doanh nhân Endeavor

 Mạng lưới các doanh nhân tạo tác động cao, làm chuyển đổi nền kinh tế, các ngành công nghiệp và cộng đồng.