Đội ngũ Endeavor

Nguyễn Lan Anh

Giám Đốc Điều Hành

Hoang Nam Le

Entrepreneur Selection & Growth

Pham Thu Ha

Entrepreneur Selection & Growth