Đội ngũ Endeavor

Nguyễn Lan Anh

Giám Đốc Điều Hành

Hoang Nam Le

Entrepreneur Selection & Growth

Phan Thuy Trang

Entrepreneur Selection & Growth